O WYDZIALE -> KANDYDATÓW ENGLISH VERSION      
Politechnika Wrocławska
 INFORMACJE O
 INFORMACJE DLA
+
SZUKAJ INFORMACJI
...
...
...
Rekrutacja na studia
Konferencje organizowane na Wydziale
Grasz o staż
wizyta od 04-01-2007
Rekrutacja na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
(rok akademicki 2008/2009)

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 15 maja 2008 roku.Studia wyższe na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Wstęp
Współczesne społeczeństwa stanęły przed tak poważnymi problemami cywilizacyjnymi jak zwiększanie się liczby ludności, upowszechnienie postaw konsumpcyjnych, zmniejszanie się zasobów naturalnych i nadmierne skażenie środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać, że wzrost gospodarczy odbywać się będzie przede wszystkim na drodze rozwoju zaawansowanych technologii, wykorzystania istniejących rezerw przez zmniejszania energochłonności produkcji, oszczędnego gospodarowania surowcami, utylizacji nagromadzonych odpadów a także na drodze postępu technicznego, unifikacji i upowszechnieniu systemów informacyjnych, standardów technicznych oraz zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania nawet na najniższych poziomach organizacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na ochronę (m.in. przez racjonalne wykorzystanie) wszelkich zasobów naturalnych a w szczególności wody i surowców mineralnych. Środowisko staje się elementem rachunku ekonomicznego i będzie przedmiotem międzynarodowej kontroli i rywalizacji o dostęp do zasobów tego środowiska. Rozszerzone będą strefy wolnego handlu. Wzrośnie rola konkurencji w każdej dziedzinie. Z kierunku, skali i tempa obecnych przemian należy wnioskować, że tylko dobrze wykształcone i zorganizowane społeczeństwa potrafią skutecznie ochronić swoje interesy i skorzystać z otwarcia się rynków światowych. Oznacza to, że należy inwestować przede wszystkim w wiedzę społeczeństwa, ukierunkowaną na zrozumienie istoty dokonujących się przemian i przygotowanie się do ich przyjęcia. Wykształcenie staje się towarem i jak każdy towar ma swoją cenę na rynku pracy. Reakcją ze strony Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (WGGG) na dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze jest rozszerzenie oferty dydaktycznej i naukowo-badawczej w taki sposób, aby dostosować profil wykształcenia do wymagań rynku pracy i zwiększyć w ten sposób konkurencyjność naszego absolwenta na tym rynku. Taką ofertą jest nowa organizacja studiów przez zwiększenie liczby specjalności i dostosowania treści programowych do wymagań gospodarki, a w szczególności gospodarki regionu dolnośląskiego.
Wydział - kierunek studiów - specjalność
Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzuje się tym, że cały obszar wiedzy podzielony został na tzw. kierunki studiów. Kierunki studiów ustanawia i znosi Rada Główna Szkolnictwa Wyższego na wniosek senatów uczelni. Rada określa także wymagania programowe i kadrowe dla istniejących kierunków studiów. Uprawnienia do kontroli, zawieszania lub likwidacji nauczania na kierunkach studiów ma Państwowa Komisja Akredytacyjna. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prowadzi jeden kierunek studiów – górnictwo i geologia. Wg jednolitego wykazu nazw kierunków studiów (Rozp.MENIS z dnia 18 kwietnia 2002, Dz.U. nr 116 poz. 1004) rozróżnia się ogółem 69 kierunków, wśród których są m.in. geologia, geografia,..., górnictwo i geologia, i inne, ale nie ma w tym wykazie kierunku wyłącznie górnictwa. Nie jest to błąd, ponieważ nauki górnicze, tj. technologie rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin, u swoich podstaw mają nauki geologiczne, a w szczególności mineralogię, geologię poszukiwawczą, inżynierską, gospodarczą oraz hydrogeologię. Z drugiej strony, w ścisłym związku z naukami górniczymi znajdują się nauki o środowisku i BHP, geodezja i kartografia, geochemia, geotechnika, budownictwo podziemne i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria mineralna, geoinformatyka, mechanizacja, organizacja i zarządzanie - czyli nauki, które ogólnie określone mogą być jako geoinżynieria. Zatem studia kierunkowe i specjalistyczne na kierunku górnictwo i geologia to interdyscyplinarny system wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, geologicznej, ekologicznej, zarządzania, ekonomicznej, informatycznej, socjologicznej. Nie jest więc przypadkiem fakt, że osoby z wykształceniem geoinżynierskim doskonale radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej. Mamy wiele przykładów spektakularnych karier zawodowych, naukowych i politycznych naszych absolwentów. Interdyscyplinarny charakter profilu wykształcenia rozwija bowiem wyobraźnie, uczy systemowego ujmowania rzeczy i zjawisk, daje w procesie kształcenia wiele możliwości rozpoznania i wychwycenia ukrytych talentów oraz daje wiele sposobności młodzieży akademickiej naszego wydziału sprawdzić lub udoskonalić swoje umiejętności organizacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych, rekreacyjnych organizowanych na tym wydziale. Wydział od roku 2003 posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Profilowanie i organizacja studiów
Rozwój współczesnej gospodarki narodowej jest niewyobrażalny bez surowców mineralnych. Można to wykazać na przykładzie budownictwa lądowego i wodnego, drogownictwa, metalurgii, chemii, energetyki, zaopatrzenia ludności w gaz i wodę, przeróbki i utylizacji surowców mineralnych i odpadów itp. Rozpoznanie geologiczne zasobów potrzebnych surowców, ich wydobycie, przeróbka (uszlachetnianie), magazynowanie, ochrona powierzchni ziemi i wód podziemnych, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, gospodarka przestrzenna, rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych, ochrona krajobrazu - to są obszary zainteresowania i kształcenia na naszym wydziale. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego określa profil wykształcenia (sylwetkę absolwenta) następująco: "studia magisterskie na kierunku górnictwo i geologia mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne powinni być przygotowani do pracy inżynierskiej i naukowej w górnictwie i geologii zgodnie z wymaganiami gospodarki zasobami ziemi i wymogami ochrony środowiska". Oznacza to, że absolwent wydziału nie jest specjalistą-inżynierem w zakresie mechaniki, elektryczności, geodezji itp., lecz specjalistą od wykorzystania/używania tej techniki w przyrodzie oraz specjalistą od kierowania zespołami ludzi. Dla naszych absolwentów - jak się zakłada - ważna jest przede wszystkim umiejętność pojmowania struktury i właściwości środowiska w którym pracuje i obowiązujących w nim praw oraz efektywności wykorzystania narzędzi jakimi się posługuje w procesie oddziaływania na to środowisko. Na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej profil kształcenia w ogólnym zarysie odpowiada wymaganiom ministerialnym, z tym że różnicowany jest dodatkowo wg tzw. specjalności. Wydział autonomicznie kształtuje swoje specjalności i programy studiów wg składu i specjalności kadry profesorskiej, ale na poziomie jakości ustalonej przez uczelnię i pod jej kontrolą. Oczywiście istnieje tu ścisła współpraca międzywydziałowa w zakresie realizacji dydaktyki i badań naukowych w poszczególnych specjalnościach. Profil studiów jest kształtowany wg indywidualnych potrzeb studenta dzięki systemowi nauczania równoległego na kilku specjalnościach oraz systemowi wybieralności przedmiotów. Dla studentów znających dobrze języki obce istnieją również duże możliwości uzupełniania wykształcenia za granicą.
Studia wyróżniają się następującymi stadiami i profilem:
Od roku akademickiego 2007/2008 studia na naszym wydziale są zorganizowane wg założeń i postulatów Karty Bolońskiej. Jest to zintegrowany system studiów zawodowych 2 stopniowych i studiów doktoranckich jako trzeci stopień kształcenia. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera ( na Kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie Eksploatacji Podziemnej i Odkrywkowej Złóż) . Studia te są dostępne we Wrocławiu jako studia stacjonarne i niestacjonarne, a Legnicy jako studia stacjonarne. Studia I stopnia uprawniają do podejmowania pracy w dozorze ruchu w kopalniach odkrywkowych i podziemnym (po odbyciu stosownej praktyki w ruchu zakładu i zaliczeniu egzaminów kwalifikacyjnych w Okręgowych Urzędach Górniczych). Studia II stopnia, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra, oferowane są na jednej z 6-ciu specjalności: Wybór specjalności następuje po ukończeniu pierwszego stopnia kształcenia. Możliwe są ograniczenia przyjęć na wybrane specjalności uzależnione od liczby chętnych oraz pojemności laboratoriów. Minimalna liczba osób na specjalności wynosi 30 osób. Studia specjalistyczne II stopnia dostępne są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Studiowanie możliwe jest na studiach:
Dla najzdolniejszych absolwentów studiów II stopnia istnieje możliwość odbycia studiów III stopnia (studia doktoranckie). Nie ma limitu wieku przy naborze na studia doktoranckie.
Dla absolwentów wyższych uczelni oferowane są płatne 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie górnictwa odkrywkowego, ochrony środowiska i BHP, zarządzania i marketingu, geoinformatyki, przeróbki kopalin i odpadów. Szczegółowy program zajęć zależy od konkretnego zapotrzebowania.
Studenci na naszym Wydziale mają wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań naukowych i organizacyjnych przez uczestnictwo w kołach naukowych oraz imprezach sportowych i turystycznych.
S.H 02-07-08 12:38
IG
Adres:

Plac Teatralny 2
50-051 Wrocław


telefony:

dziekanat
(71) 320 6832/33

sekretariat
(71) 320 6835
(71) 343 4193

fax:
(71) 344 4512

email:

wggg@pwr.wroc.pl

instytut.gornictwa
@pwr.wroc.pl


Nowa Strona Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Administrator Strony

T.G. 22-12-09 08:41